Thông báo

Sinh hoạt chuyên đề copula: Giới thiệu về copula

21:08 07/03/2017

Sinh hoạt chuyên đề copula: Giới thiệu về copula: diễn ra ngày 25/3/2017 tại phòng HB101.
Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, PGS.TS. Lê Sĩ Đồng đã trình bày những vấn để tổng quan về copula và ứng dụng trong kinh tế, tài chính.