Kết quả hoạt động KHCN năm 2014

18:15 07/03/2017

BÀI BÁO KHOA HỌC:

1. Lê Phương
On O(k)-invariant solutions of semilinear elliptic equations, J. Math. Anal. Appl. 412 (2014), 138–141. (Bài báo ISI)


BÁO CÁO HỘI THẢO KHOA HỌC:

1. Lê Sĩ Đồng, Nguyễn Ngọc Phụng, Hồ VũFractional functional differential equations with random parameters, Hội nghị Toán Giải tích toàn quốc 2014.