Tin hoạt động

Đề cương môn học: Mô hình toán kinh tế

10:43 07/03/2017

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: MÔ HÌNH TOÁN KINH TẾ
Tên tiếng Anh: MATHEMATICAL MODELS IN ECONOMICS
Trình độ đào tạo: Đại học

Thông tin chung:
- Số tín chỉ: 02
- Số giờ học:  30 tiết
- Môn học trước: Toán cao cấp 2 – Giải tích, Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô.

Mô tả môn học: Môn học cung cấp các kiến thức về mô hình toán kinh tế cơ bản gồm: xây dựng mô hình toán kinh tế đơn giản (cực đại lợi nhuận, cực tiểu chi phí, cực đại sản lượng khi chi phí cho trước, tối thiểu chi phí khi yêu cầu về sản lượng cho trước...); tính toán các hệ số kinh tế của mô hình và ý nghĩa của các hệ số đó (hệ số co giãn, hệ số tăng trưởng, hệ số thay thế); phân tích ảnh hưởng của một (một số) biến ngoại sinh đến biến nội sinh trong một mô hình cụ thể; mô hình tối ưu tuyến tính – qui hoạch tuyến tính; bài toán vận tải.

Chuẩn đầu ra tổng quát:
- Nhận biết, lựa chọn đúng và phát biểu, viết lại được các công thức, các mô hình toán kinh tế cơ bản phù hợp với từng vấn đề trong kinh tế.
- Giải thích được ý nghĩa kết quả tính toán từ các công thức, các mô hình toán kinh tế và phân biệt được các mô hình toán kinh tế phù hợp cho từng vấn đề nghiên cứu, từng mối quan hệ trong kinh tế.
- Sử dụng được các thuật toán phù hợp để giải quyết các mô hình toán kinh tế khác nhau.
- Vận dụng đúng các kiến thức toán học để giải thích, chứng minh sự ảnh hưởng của các yếu tố trong các mô hình toán kinh tế cụ thể.

Giáo trình chính:
Nguyễn Quang Dong, Ngô Văn Thứ, Hoàng Đình Tuấn, Giáo trình mô hình toán kinh tế, NXB Thống kê, Hà Nội, 2006.

Nội dung giảng dạy:

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU MÔ HÌNH TOÁN KINH TẾ

1.1 Ý nghĩa và khái niệm mô hình toán kinh tế trong nghiên cứu và phân tích kinh tế
1.1.1 Ý nghĩa của phương pháp mô hình
1.1.2 Khái niệm mô hình kinh tế và mô hình toán kinh tế
1.2 Cấu trúc và phân loại mô hình toán kinh tế
1.2.1 Các biến số của mô hình
1.2.2 Các phương trình của mô hình
1.3 Phân loại mô hình toán kinh tế
1.3.1  Phân loại theo đặc điểm cấu trúc và công cụ toán học sử dụng.
1.3.2  Phân loại theo qui mô, theo thời gian
1.4 Nội dung của phương pháp mô hình trong nghiên cứu và phân tích kinh tế
1.4.1 Nội dung cơ bản của phương pháp mô hình
1.4.2 Ví dụ minh họa
1.5  Phương pháp phân tích mô hình – Phân tích so sánh tĩnh
1.5.1 Đo lường sự thay đổi của biến nội sinh theo biến  nội ngoại sinh
1.5.2 Tính hệ số tăng trưởng
1.5.3 Tính hệ số thay thế
1.6  Áp dụng phân tích mô hình đối với một số mô hình kinh tế phổ biến
1.6.1 Mô hình tối ưu
1.6.2 Mô hình cân bằng thị trường
CHƯƠNG 2. MÔ HÌNH TỐI ƯU TUYÊN TÍNH – QUY HỌACH TUYẾN TÍNH
2.1 Mô hình bài toán qui hoạch tuyến tính (QHTT)
2.1.1 Vấn đề thực tế dẫn đến lập bài toán QHTT
2.1.2  Một số khái niệm định nghĩa; các dạng đặc biệt của bài toán QHTT
2.1.3 Các tính chất chung của bài toán QHTT
2.2 Phương pháp đơn hình của bài toán QHTT
2.2.1 Cơ sở của phương pháp đơn hình
2.2.2 Thuật toán đơn hình
2.2.3 Thuật toán đơn hình mở rộng
2.3 Bài toán đối ngẫu và ứng dụng
2.3.1 Cách thành lập bài toán đối ngẫu
2.3.2 Các tính chất và định lí đối ngẫu
2.3.3Các ứng dụng của bài toán đối ngẫu
2.4 Bài toán vận tải
2.4.1 Nội dung và đặc điểm của bài toán vận tải
2.4.2 Xây dựng phương án cực biên ban đầu
2.4.3 Phương pháp thế vị của bài toán vận tải


Bộ môn/ Khoa phụ trách môn học: Bộ môn Toán kinh tế.