Tin hoạt động

Đề cương môn học: Kinh tế lượng

10:46 07/03/2017

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: KINH TẾ LƯỢNG
Tên tiếng Anh: ECONOMETRICS
Trình độ đào tạo: Đại học

Thông tin chung:
- Số tín chỉ: 03
- Số giờ học:  45 tiết
- Môn học trước: Không có

Mô tả môn học: Môn học cung cấp hệ thống các kiến thức cơ bản để ước lượng một cách đúng đắn các quan hệ kinh tế, kiểm định giả thuyết về các mối quan hệ kinh tế. Trên cơ sở đó đưa ra mô hình phù hợp với thực tế, phản ánh được bản chất các quan hệ kinh tế. Mô hình sẽ được dùng trong phân tích, dự báo và hoạch định chính sách.
Sau  khi học xong môn học, sinh viên có kiến thức lý thuyết và kỹ năng xây dựng mô hình một phương trình với các tình huống kinh tế cơ bản: ước lượng được các hàm cung, các hàm cầu, hàm tổng chi phí, …

Chuẩn đầu ra tổng quát:
- Mô tả được các khái niệm cơ bản của  phân tích hồi quy hai biến, hồi quy bội, hồi quy với biến định tính, bản chất, nguyên nhân, hậu quả, cách phát hiện và khắc phục của các hiện tượng: đa cộng tuyến, phương sai sai số thay đổi, tự  tương quan,…và các đặc trưng lựa chọn mô hình.
- Trình bày được phương pháp OLS để ước lượng các tham số của mô hình: hồi quy hai biến, hồi quy bội, hồi quy với biến giả và các dạng bài toán suy diễn thống kê: khoảng tin cậy và kiểm định giả thuyết  thống kê về các đại lượng trong mô hình hồi quy tuyến tính tổng thể.
- Vận dụng được phần mềm chuyên dụng Eviews để thực hành kiểm định, kiểm tra việc chỉ định mô hình nhằm chọn lựa mô hình phản ánh đúng hiện tượng đang nghiên cứu. 
- Xem xét các giải pháp để khắc phục, giải quyết các vấn đề phát sinh trong mô hình nghiên cứu. Phân tích được ý nghĩa từ kết quả mô hình đã chọn lựa, xây dựng các giải pháp và chính sách cho vấn đề kinh tế đang nghiên cứu.


Giáo trình chính:
Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Thị Minh, Kinh tế lượng, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, 2013.


Nội dung giảng dạy:

CHƯƠNG 1. MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN
1.1. Mô hình và một số khái niệm
1.1.1.  Mô hình hồi quy 
1.1.2.  Hàm hồi quy tổng thể
1.1.3.  Hàm hồi quy mẫu 
1.2. Phương pháp ước lượng OLS
    1.2.1. Tư tưởng của phương pháp OLS
1.2.2. Công thức ước lượng hệ số chặn, hệ số góc 
1.3. Tính không chệch và độ chính xác của ước lượng OLS 
    1.3.1. Các giả thiết của phương pháp ước lượng OLS 
1.3.2. Tính không chệch của ước lượng OLS 
1.3.3. Độ chính xác của ước lượng OLS 
1.4. Độ phù hợp của hàm hồi quy
1.5. Một số vấn đề bổ sung
CHƯƠNG 2. MÔ HÌNH HỒI QUY BỘI
2.1. Sự cần thiết của mô hình hồi quy bội
2.2. Mô hình hồi quy bội và phương pháp ước lượng OLS 
2.2.1. Mô hình và các giả thiết
2.2.2. Phương pháp OLS và giải thích kết quả ước lượng
2.2.3. Độ phù hợp của hàm hồi quy
2.2.4. Tính tốt nhất của ước lượng.  Định lý Gauss – Markov
2.3. Một số dạng của mô hình hồi quy 
2.3.1. Mô hình dạng log-log 
2.3.2. Mô hình dạng loga tuyến tính
2.3.3. Mô hình dạng đa thức
    2.3.4. Mô hình dạng phi tuyến
2.4. Tính vững của ước lượng OLS 
2.5. Mô hình hồi quy sử dụng ngôn ngữ ma trận
Chương 3. SUY DIỄN THỐNG KÊ VÀ DỰ BÁO
3.1. Quy luật phân phối xác suất của một số thống kê mẫu 
3.2. Khoảng tin cậy cho các hệ số hồi quy 
  3.2.1. Khoảng tin cậy cho một hệ số 
  3.2.2. Khoảng tin cậy cho biểu thức của hai hệ số 
  3.2.3. Ý nghĩa của khoảng tin cậy 
  3.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến độ dài khoảng tin cậy 
3.3. Kiểm định giả thuyết về các hệ số hồi quy
   3.3.1. Kiểm định cho một hệ số 
 3.3. 2. Kiểm định về một ràng buộc giữa các hệ số 
   3.3.3. Giá trị xác suất P của kiểm định
   3.3.4. Kiểm định giả thuyết về nhiều ràng buộc 
   3.3.5. Kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy
   3.3.6. So sánh kiểm định t và kiểm định F
3.4. Một số kiểm định khác
3.5. Dự báo giá trị biến phụ thuộc và sai số dự báo
   3.5.1. Dự báo giá trị của biến phụ thuộc
   3.5.2. Đánh giá sai số dự báo
CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH HỒI QUY VỚI BIẾN ĐỊNH TÍNH
4.1. Khái niệm biến giả
4.2. Mô hình có chứa biến độc lập là biến giả
4.3. Mô hình với biến giả và biến tương tác
4.4. Trường hợp biến định tính có nhiều phạm trù
CHƯƠNG 5. TỰ TƯƠNG QUAN
5.1. Hậu quả của tự tương quan
5.2. Phát hiện tự tương quan
5.3. Khắc phục khi có tự tương quan
CHƯƠNG  6. KIỂM ĐỊNH VÀ LỰA CHỌN MÔ HÌNH
 6.1. Kỳ vọng của sai số ngẫu nhiên khác không
6.2. Phương sai sai số thay đổi
6.3. Sai số ngẫu nhiên không tuân theo quy luật chuẩn
6.4. Vấn đề đa cộng tuyến
6.5.  Mô hình chứa biến không thích hợp


Bộ môn/ Khoa phụ trách môn học: Bộ môn Toán kinh tế.