Danh sách tài liệu tham khảo chính

21:42 07/03/2017

Các tài liệu tham khảo chính cho các môn học do bộ môn Toán Kinh tế quản lý.
Toán cao cấp 1:
1. Lê Sĩ Đồng (chủ biên), Toán cao cấp – Đại số tuyến tính, NXB Giáo Dục, 2007.
2. Lê Sĩ Đồng (chủ biên), Bài tập Toán cao cấp – Đại số tuyến tính, NXB Giáo Dục, 2007.

Toán cao cấp 2:

1. Lê Sĩ Đồng (chủ biên), Toán cao cấp – Giải tích, NXB Giáo Dục, 2007.
2. Lê Sĩ Đồng (chủ biên), Bài tập Toán cao cấp – Giải tích, ĐHNH TPHCM, 2007.

Mô hình toán kinh tế:
Nguyễn Quang Dong, Ngô Văn Thứ, Hoàng Đình Tuấn, Giáo trình mô hình toán kinh tế, NXB Thống kê, Hà Nội, 2006.

Lý thuyết xác suất thống kê:
1. Lê Sĩ Đồng, Xác suất – Thống kê và ứng dụng, NXB Giáo Dục, 2013.
2. Lê Sĩ Đồng, Bài tập Xác suất – Thống kê và ứng dụng, NXB Giáo Dục, 2012.

Nguyên lý thống kê:
Trần Thị Kỳ, Nguyễn Văn Phúc, Giáo trình Nguyên lý Thống kê, NXB Lao Động, 2012.

Kinh tế lượng:
Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Thị Minh, Kinh tế lượng, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, 2013.

Sinh viên có thể tiếp cận các tài liệu trên ở thư viện của trường.

Các tin khác