Cơ cấu tổ chức

Ban chủ nhiệm bộ môn:

TS. Nguyễn Minh Hải - Chủ nhiệm Bộ môn
TS. Lê Phương - Phó chủ nhiệm Bộ môn