Giới thiệu về bộ môn

Bộ môn Toán kinh tế là đơn vị hành chính cơ sở và quản lý học thuật trực thuộc Trường.


Bộ môn chịu trách nhiệm hành chính và học thuật đối với các môn học có cơ sở Toán dùng trong Kinh tế theo phân công và ủy quyền của Hiệu trưởng.
Tham mưu cho Hiệu trưởng trong hoạt động của Bộ môn để phục vụ hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học.
Phối hợp với các đơn vị khác trong Trường để thực hiện nhiệm vụ, chức năng của Bộ môn.
Liên hệ với các tổ chức và cá nhân khác trong việc liên kết, trao đổi chuyên môn ở các lĩnh vực thuộc Bộ môn quản lý.